ultra sol extra biztonsági adatlap

Lamdex Extra. 1 / 12. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító: Lamdex Extra.

A keverék neve: PROTECT EXTRA ROVARIRTÓ AEROSZOL (csótány, hangya, ezüstös pikkelyke, bolha, ágyi poloska irtására). 1. 2. A keverék megfelelő azonosított ...

Allegro Kft. 1045 Budapest, Berlini u. 47-49. www.allegro.hu. Biztonsági adatlap. 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. Nyomtatás dátuma: 2009. 06.

16 мар. 2017 г. ... Ferticare 14-11-25 KOMBI 1. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító. Terméknév.

Arvalin LR. 1/7. Biztonsági adatlap. Felülvizsgálat dátuma: 2015.02.05. Verzió:3. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

BUNZL MAGYARORSZÁG Kft. 2051 Biatorbágy Vendel Park Erdőalja u. 3 ... e mail:higié[email protected], www.bunzl.hu ... 1,034 g/cm3.

1 июл. 2019 г. ... Kereskedelmi név: Surf Professional Color liquid ... AISE-C1 - Általános mosószer (por, folyadék) lakossági felhasználásra.

Márkanév: NITROLAKK 003, 004, 005. 1.2. A keverék felhasználása: Nitrocellulóz bázisú lakk. 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:.

Art-Export Bova Kft. Székhely: 1149 Budapest, Várna u. 6. Telefon/fax: +36 1 284 58 55. E-mail: [email protected]. Forgalmazó: Art-Export Bova Kft.

Biztonsági adatlap: Baumit FinoFill. Oldal: 2/11. Baumit Kft. 2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, ...

4 авг. 2017 г. ... Art-Export Bova Kft. Cím: 1149 Budapest, Várna u. 6. Telefon/fax: +36 1 2845855. E-mail: [email protected].

Minden nap folyékony szappan – friss verziószám: 1.0 – HU. Kiadva 2018. június 11. 1/5. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP. Készült az 1223/ 2009/EK rendelet ...

10 сент. 2010 г. ... Alumínium-klorid, vízmentes. 7446-70-0. EEC No. 231-208-1. >95. Skin Corr. 1B (H314). Eye Dam. 1 (H318). (EUH014). Egészségügyi veszélyek.

16 июл. 2010 г. ... Silkylux Washing Gel(Color/ White Power). 1.2.Azonosított felhasználás: Folyékony mosószer foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra.

Biztonsági adatlap BASACOLORS Extra mélyalapozó citrom illattal oldal 1 / 4..... BIZTONSÁGI ADATLAP. Kiállítás kelte: 2012-02-01.

CATCH CHEMOTOX DOMOTOX EXTRA Háztartási Rovarirtószer. Előző kiadás:2006.09.29. Felülvizsgálat: 2012.10.31. Verzió szám: 1.1. 7-ből a 1. oldal.

8 февр. 2017 г. ... TAIFUN FORTE. 1 / 9. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

Walter Group Kft. COILEX. 1 / 8. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító: COILEX.

XELLA Magyarország Építőanyagipari Kft. H-1139 Budapest, Teve u. 41. ... 10- 11 (400 g / l H2O). Olvadáspont. : ≥ 1200 oC. Lobbanáspont.

Anyag: P1; P2 és P3 építőipari Duzzasztott Perlit verziószám: 3.1 oldalszám:1/5. 1. Az anyag (készítmény) és a társaság/vállalkozás azonosítója.

18 февр. 2011 г. ... Aqualing Kft. Biztonsági Adatlap. Aquapak. 6 változat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

18 февр. 2011 г. ... Aqualing Kft. Biztonsági Adatlap. Pluszaph – PH PLUS. 6. változat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

Aqualing Kft. Biztonsági Adatlap. Aquamax. 5. változat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító: Aquamax.

16 окт. 2016 г. ... Aqualing Kft. Biztonsági Adatlap. Aquamulti. 8. változat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

Az anyag veszélyeire, kockázataira utaló figyelmeztető H mondatok: H220 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; ...

trietil-amin. Sorszám. : 612-004-00-5. REACH regisztrációs szám : Nem elérhető. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, ...

9 апр. 2008 г. ... Tömör lágyforrasz. B Pb92SnSb 280-305. 1.2. Felhasználás: forrasztás. 1.2. Gyártó és forgalmazó: Metalloglobus Fémöntő és Kereskedelmi Kft.

bőrirritáció, vagy kiütések jelennek meg, orvoshoz kell fordulni. ... A megszilárdult beton vagy cement vágása, törése vagy őrlése porszerű részecskéket.

Biztonsági adatlap: Baumit DuoContact. Oldal: 2 / 9. 2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930.

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: [email protected]. 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ...

IUPAC név: Nátrium-hidroxid ... A vízben (beleértve a talaj és üledékes rétegvizet), a NaOH nátrium ion ... hidroxid ion (OH-) formájában van jelen.

BUNZL MAGYARORSZÁG Kft. H-7461 Orci, Rákóczi u. 7. ... E-mail: [email protected] www.bestchemical.hu www.bunzl.hu ... 1,07 g/ml. Oldhatóság vízben:.

1 июн. 2015 г. ... Forgalmazó: Ekoprevent Kft. Cím: 1222 Budapest, Komló utca 10. ... A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: [email protected].

16 окт. 2002 г. ... Készítmény neve: Q8 Haydn (22-460). Jelölése: ISO VG 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460,. Használata: Ken olaj hidraulikus ...

Lenyelés: A szilikon lenyelése emésztési gondot okozhat, veszélyes lehet. Egyéb előforduló orvosi problémák a termékkel való érintkezéskor: nem ismertek.

8200 Veszprém, Csemete utca 3. GLYCUNIC® PHT-SC Fagyálló Hűtőfolyadék ... 5 % > Szerves és szervetlen inhibitorok, 0,2 % >Biocidok. R-mondatok:- ...

Vinyl Kft. 2-AMINOBENZOTRIFLUORID. 1 / 9. oldal. BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. 1.1. Termékazonosító:.

SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása . 1.1 Termékazonosító . Kereskedelmi megnevezés: ANTI-GERM FOAM B-25. Cikkszám: 18014.

6 нояб. 2019 г. ... HASZNÁLT MOTOROLAJAK. A használt motorolaj veszélyes összetevőket tartalmaz, amelyek bőrrákot okozhatnak. Lásd toxikológiai információ, ...

FAVORIT 2T. Kiadás kelte: 2012. 02. 20. Változat: 3. Felülvizsgálat: 2018. 09. 21. ... FAVORIT 2T. Anyag/Keverék: Keverék ... OLAJ (ásványi) KÖD.

D-Szorbitol. Kiadás dátuma: 2018.04.12. Verziószám: 1.0. 1 / 8. Kiállítás/javítás kelte: 2018.04.12. verziószám: 1.0. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a ...

Vegesol R gombaölő permetezőszer. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Folyékony gombaölő permetező szer, ...

A készítmény neve: TRIFENDER. Gyártó cég neve: Biovéd 2005 Kft. 9923 Kemestaródfa, Kemesmáli út 23. telefon: 20/951-81-51, fax: 2 0 / 4 6 0 - 4 1 - 9 9.

Forráspont tartomány (DIN 51356): nincs adat. További jellemzők: Lobbanáspont (COC) (MSZ EN ISO 2592): jell.ért. 205°C ...

1 июн. 2015 г. ... Készítmény neve: SORIPLAN®. RAPID gyorskötő szárazhabarcs. ▻1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

0,9-1,5 g/cm3. Oldhatóság vízben: Kis mértékben oldódik (0,1-1,5 g/l, 20 °C-on). Megoszlási hányados (n-oktanol/víz):. Nem alkalmazható, mert szervetlen ...

25 апр. 2017 г. ... Levendula illatú légfrissítő aeroszol. 1/6. Verzió: 3.0 ... Összetevők: propán-bután hajtógáz, PARFUM (COUMARIN, LIMONENE).

Efedrin-hidroklorid. Szinoníma/az anyag latin neve: EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM. CAS szám: 50-98-6. EU szám: 200-074-6. REACH reg. szám: 01-2120012195-69-XXXX.

21 окт. 2019 г. ... ásványiolaj-frakciókban – dimetil-szulfoxid extrakciós refraktív index módszer” (Institute of Petroleum, London).

>.2000 mg/kg (patkány. Primer ingerhatás: Bőrkorrózió/bőrirritáció. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12 мая 2017 г. ... Mr. Proper Fürdőszobai tisztító spray. Termékkód. : PA00190587 / 97139054. Termékcsoport. : Kereskedelmi termék.

31 авг. 2021 г. ... Alkil-(C18-C28) toluol-szulfonsav, kalciumsók, bórozott. Allergiás reakciót válthat ki. Benzolszulfonsav, metil-mono-C20-24-elágazott ...

2 авг. 2017 г. ... (Eukaliptusz-kakukkfű-borsosmenta, levendula-teafa, ... Levendula olaj; Teafa olaj; Citrom olaj; Fahéj olaj;.

13 мая 2021 г. ... Ekoprevent Kft. Cím: 1222 Budapest, Komló utca 10. ... A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: [email protected].

HASZNÁLT MOTOROLAJAK. A használt motorolaj veszélyes összetevőket tartalmaz, amelyek bőrrákot okozhatnak. Lásd toxikológiai információ, Biztonsági Adatlap, ...

PROSFAS. Biztonsági adatlap. 20/7/2015, verzió 2. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító.

DITHANE M-45. Page 1 of 7. Issued: 27/09/2012. Revision No: 0. Ref: IIL/MCZ/02800/6. 1. ANYAG/TERMÉK ÉS GYÁRTÓ/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓ. Termék név:.

4 февр. 2014 г. ... Az anyag veszély szimbóluma és jele ... Adatlapot készítette: Kovács Zsuzsanna Tel: 06-30-98-64-307 e-mail: [email protected].

Cillit vízkő- és rozsdaoldó folyadék. Tartalmaz hangyasav, oxálsav dihidrát. Biztonsági adatlap #. D0069771. Formula#. 8048810. Kiszerelés/csomagolás.

2 окт. 2019 г. ... Óvintézkedésre vonatkozó mondatok. Megelőzés. P280 Szemvédő használata kötelező. Beavatkozás. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő ...

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.